Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2017

11 Września 2017, 10:00 (Poniedziałek) - 13 Września 2017, 17:00 (Środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  BALTEXPO 2017

dostępnych: 973

już niedostępne -

INFORMATION IN ENGLISH - BELOW


Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najb ardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom towarzyszy bogaty program konferencji poświęconych tej tematyce.

Tematyka targów BALTEXPO 2017 obejmuje główne obszary gospodarki morskiej:

 • Przemysł okrętowy
 • Offshore
 • Infrastruktura portów i przemysłu morskiego
 • Logistyka w transporcie morskim
 • Żegluga morska i przybrzeżna
 • Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna
 • Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi
 • Ochrona środowiska
 • Edukacja i crewing
 • Media

W 2017 roku wśród najciekawszych wydarzeń towarzyszących odbywających się w ramach BALTEXPO 2017 znajdą się:

 • Debata otwarcia z udziałem ministrów resortów odpowiedzialnych za gospodarkę morską z krajów Basenu Morza Bałtyckiego, poświęcona międzynarodowym relacjom gospodarczym, narodowym specjalizacjom oraz ochronie środowiska naturalnego.
 • Konferencje i seminaria poświęcone rozwojowi przemysłu okrętowego, w tym rozwiązaniom w obszarze tzw. green shipping oraz żeglugi bliskiego zasięgu.
 • Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii - część targów BALTEXPO stwarzająca możliwość zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań, produktów, ofert współpracy, potencjału i osiągnięć w skondensowanej formie zachęcającej do odwiedzenia stoiska, w przestrzeni dostępnej dla wszystkich uczestników.
 • Strefa Inwestora - część targów BALTEXPO poświęcona w całości inwestorom i inwestycjom, a także kompendium wiedzy w zakresie najbardziej aktualnych lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych inicjatyw i ofert dla potencjalnych inwestorów, realizowanych przez samorządy, zarządy portów, specjalne strefy ekonomiczne oraz inne podmioty publiczne i prywatne.
 • Konferencje i seminaria poświęcone infrastrukturze i logistyce opartej na wykorzystaniu portów morskich, w tym transportowi intermodalnemu, roli korytarzy TEN-T w rozwoju gospodarki morskiej, budowie infrastruktury na rzecz rozwoju logistyki i przemysłów morskich.
 • Strefa Praktyk i Pracy - źródło informacji dla osób poszukujących zatrudnienia w licznych gałęziach gospodarki morskiej i obszarach powiązanych z gospodarką morską oraz zdecydowanych na podniesienie swoich kwalifikacji na wszystkich poziomach zaawansowania - zarówno doświadczonych pracowników, jak i studentów oraz absolwentów.
 • Nordic & Central Europe Maritime Ties - Business Mixer - spotkanie networkingowe najwyższych rangą przedstawicieli morskich środowisk biznesowych krajów Europy Północnej i Środkowej. Strefa dyskusji na temat istniejących i możliwych form współpracy między przedsiębiorcami.
 • Konferencja poświęcona bezpieczeństwu portów i żeglugi.


Więcej informacji udziela
Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a, 02-566 Warszawa
tel. + 48 22 849 60 06 Fax + 48 22 849 35 84
baltexpo@ztw.pl

http://www.baltexpo.ztw.pl


BALTEXPO is the biggest and the oldest event in Poland among economic events related to broadly understood maritime economy: shipbuilding industry and its related parties, ports and logistics associated to the use of the maritime and inland waterways transportation and the security of coasts, ports and navigation.

Why it is worth to be at BALTEXPO and do business in Poland?

In connection with the new Polish economic development program, special emphasis is placed on the development of maritime industries, shipbuilding, offshore - extraction of oil and gas from under the seabed, the development of ports and port services as well as energy security in the maritime dimension. Exhibition and Conference is an excellent place to exchange views and establish economic relations aimed at economic cooperation between the countries.

BALTEXPO International Exhibition and Conference is the biggest and the oldest networking event in Poland, among economic events related to broadly understood maritime economy: shipbuilding industry and its related parties, ports and logistics associated to the use of the maritime and inland waterways transportation and the security of coasts, ports and navigation. The nearest BALTEXPO will be held on 11-13 September 2017.

BALTEXPO gathers approx. 300 companies and over 4000 visitors from 14 countries (2015), with the exhibition space up to 12.000 sq. m.

BALTEXPO 2017 subject matter:

 • Shipbuilding industry
 • Offshore
 • Port and maritime industry infrastructure
 • Logistics in the maritime transport
 • Sea and coastal navigation
 • Inland navigation and water management
 • Safety and security of ports and shipping
 • Environment protection
 • Education and crewing
 • Media

The most interesting accompanying events held under BALTEXPO 2017:

 • The opening debate with Ministers of the ministries responsible for maritime economy of Baltic Sea countries, devoted to international economic relations, national specializations and environmental protection.
 • Conferences and seminars about the development of the shipbuilding industry, including solutions in the area of the so-called green shipping and short sea shipping.
 • Centre for Innovation and Advanced Technologies - part of the BALTEXPO fair which provides an opportunity to present the latest solutions, products, offers of cooperation, potential and achievements in condensed form, an encouragement to visit the stand, located in the space available for all participants.
 • Investor Zone - part of the BALTEXPO fair devoted entirely to investors and investments, as well as a compendium of knowledge of the most current local, regional and sub-regional initiatives and offers for potential investors, implemented by local governments, port authorities, special economic zones and other public and private entities.
 • Conferences and seminars on infrastructure and logistics based on the use of seaports, including intermodal transport, the role of transport corridors TEN-T in the development of the maritime economy, building infrastructure for the development of logistics and maritime industries.
 • Internships and Career Zone - source of information for people seeking employment in many branches of the maritime economy and its complementary industries as well as the opportunities for improvement of professional qualifications on all levels of the expertise from experienced employees to students and graduates.
 • Nordic & Central Europe Maritime Ties - Business Mixer - networking meeting of the most senior representatives of the maritime business community of Northern and Central European countries. Zone for discussion on existing and possible forms of cooperation between entrepreneurs.
 • Conference on the security of ports and navigation.


Detailed information:
Warsaw Exhibition Board S.A.
tel. (+48) 22 849 60 06
e-mail: baltexpo@ztw.pl

www.baltexpo.ztw.pl

Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdańsku wydarzenia Gdańsk